Tham gia khủng bố sẽ được "phong hàm tướng, tá, tỉnh trưởng"?