Thai phụ hôn mê, mất con sau 2 ngày ho sốt bất thường