Thạc sĩ viết văn bản không được thì lãnh đạo kiểu gì?