Thạc sĩ muốn lên chức? Làm ơn đi học lại… đại học chính quy!