Tây Nguyên: Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Hoa kỳ