Tang lễ người hiến 5.000 lượng vàng: 300 triệu tiền phúng tặng người nghèo