Tăng giá điện mức thấp nhất để không ảnh hưởng GDP