Tân Hoa hậu bị ví như 'cá chùi kiếng': Miệt thị cơ thể

15/2,135