Tâm bão số 12 đang đi vào Nam Tây Nguyên

12/0,416