Tài xế không nhận tiền thối dư, BOT Cai Lậy lại xả trạm