Tại sao quỹ ngoại liên tục mua đi bán lại cổ phiếu SVC