Tài sản khổng lồ của người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước