Tai họa dưới lớp bùn lầy đe dọa người sống sót sau vỡ đập ở Lào