Suýt thủng dạ dày vì nuốt tăm nhiều ngày không biết