Soi Sim tại Vịnh Hạ Long đang bị tác động như thế nào?