Sở Y tế Gia Lai báo cáo vụ thai 34 tuần tuổi chết lưu: Có thể thai đã chết lưu trước khi đến bệnh viện