Sổ đỏ ghi tên tất cả thành viên trong gia đình: Người dân có phải đổi sổ?