Smartphone nào phát ra bức xạ nhiều nhất?

15/0,487