Sẽ trình Chủ tịch nước giáng cấp Thượng tướng Trần Việt Tân