Sẽ dừng thu phí nếu doanh nghiệp BOT không thu phí tự động