Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe