Saudi Arabia thời Vua Salman: Thanh trừng và thay đổi