Sau ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn dự kiến của các trường giảm mạnh