Sau 2 tháng hội ngộ, nhóm bạn tù lập đường dây ma túy