Sắp tới, giá nông sản sẽ còn bấp bênh nữa nếu vẫn làm ăn manh mún