Sập giàn giáo thi công nhà nuôi yến, một thợ xây thiệt mạng

12/0,555