Sập giàn giáo, 2 thợ xây rơi từ tầng 3 tử vong tại chỗ