Sao Việt nhốn nháo khiến So Ji Sub bỏ về sớm tại sự kiện?