Sản phụ tử vong bất thường, bệnh viện hỗ trợ 200 triệu đồng