Thiếu cơ chế, Sài Gòn từ 'sầm uất' trở nên 'trầm uất'