Rúng động Nhật, ĐH Y Tokyo sửa điểm để loại bớt thí sinh nữ