Rời quê vào Tây Nguyên lập nghiệp, từ tay trắng phất lên nhờ nuôi dê