Rơi khỏi máy bay, chú chó sống sót trên hoang mạc 6 ngày