Rau khô như nắm cỏ: 500 ngàn/kg, xếp hàng nửa tháng chờ mua

19/1,146