Rao bán gốc mai hơn 200 tuổi giá 2,9 tỉ đồng

12/0,778