Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Luật gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam