Ra khe tắm mát, chị em ruột cùng bạn đuối nước thương tâm