Quỹ tín dụng Đồng Nai vỡ: Sẽ đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi