Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng nợ công