Quốc hội thống nhất đặt chỉ tiêu GDP 2018 ở 6,5-6,7%