Quốc hội giữ nguyên phương án 'chi tiền' đào tạo tiến sỹ năm 2018