Quạt cây Mitsubishi hay bị cháy IC nguồn là do đâu?

13/0,403