Quăng hơn 4 triệu USD xây Trung tâm bảo trợ xã hội… để ngắm