“Quan xã” ở Hải Phòng: Ngang nhiên “hô biến” đất nông nghiệp thành đất ở

15/1,553