"Quan xã" học và thi siêu tốc, một năm xong 2 cấp học