Quá trình điều tra Vũ 'nhôm' sẽ được tiến hành như thế nào?