Quả mận to bằng bóng tennis: Tráng miệng hết 5 triệu/tháng