'Quà cứu trợ chỉ có chừng này, thiệt mắc công chờ đợi!'

13/1,041