Phụ huynh xông vào dọa giết giáo viên, cả trường náo loạn