Phụ huynh chặn đường đánh thầy, xông vào trường đánh cô giáo